Vedtægter

Vedtægter og Retningslinjer

1. Foreningens navn er Korsør Selvforsvars Akademi, herefter benævnt KSA, og har hjemsted i Slagelse kommune.

2. KSA’s formål er at udbrede og træne Karate do og selvforsvar i lokalsamfundet, i overensstemmelse med KSA regler og retningslinjer. At styrke kammeratskab og sociale relationer blandt medlemmer gennem sociale arrangementer. KSA er nonprofitable.

3. KSA er ikke medlem af noget forbund eller sammenslutning af foreninger og betaler ikke kontingent til andre forbund eller organisationer.

Medlemsskab

4. KSA kan bestå af aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen. Passive medlemmer deltager på lige fod med aktive medlemmer i sociale arrangementer. Alle der kan følge undervisningen kan optages som medlemmer.

5. Bestyrelsen kan, ved flertal, ekskludere medlemmer, der skader KSA`s rygte eller omdømme. Ekskluderede medlemmer kan få deres sag hørt ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

6. Medlemmer af KSA betaler kontingent, der er fastlagt ved den årlige ordinære generalforsamlingen. Det gælder både elever og instruktører. Det fastsættes et kontingent for aktive og et kontingent for passive medlemmer.

7. Medlemmer, der er i restance med kontingent betalinger med mere end 4 måneder, udmeldes automatisk.

8. KSA medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

9. Hvis, og såfremt, medlemmet ønsker at graduere, opkræver KSA et gradueringsgebyr på kr. 200,-. Prisen inkluderer bælte.

10. Alle, der ønsker at lære Selvforsvar og som ønsker at efterleve KSA’s værdier og retningslinjer, kan træne i KSA.

Generalforsamling

11. Medlemmer af KSA har en stemme, hvis de over 18 år og de betaler mindst et aktivt kontingent. Forældre, eller værge, som betaler aktivt kontingent for en eller flere under 18 år, har en stemme for hvert aktivt kontingent.

12. Generalforsamlingen er KSA’s øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Indkaldelse til generalforsamling skal ske 14 dage før skriftligt (via SMS, email) til medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. KSA afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt i april:

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.Indkomne forslag.

4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5.Godkendelse af budget for det kommende år, herunder

fastsættelse af kontingent

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Formand vælges på lige år og kasserer på ulige år.

7.Valg af revisor

8.Eventuelt:

 

13.KSA’s bestyrelse består af 5 medlemmer. Formanden vælges på lige år sammen med et menigt bestyrelsesmedlem af generalforsamlingen og kassereren vælges på ulige år sammen med 2 menige bestyrelsesmedlemmer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Hvert medlem sidder for en 2-årig periode. Valg af revisor og revisorsuppleant sker hvert år på generalforsamlingen.

14. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst ¾ af de aktive medlemmer forlanger dette skriftligt. I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling skal denne finde sted senest 28 dage efter at den dagsorden, som ønskes behandlet, er kommet formanden i hænde.

15. Forslag til vedtægtsændringer skal stiles til formanden senest 28 dage før general- forsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2/3 af de afgivne fremmødte stemmeberettigede, stemmer for ændringen.

16. Beslutning om KSA’s opløsning kan kun træffes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kun såfremt ¼ af medlemmer ikke modsætter sig en opløsning.

17. KSA tegnes af formand og kassereren i foreningen.

18. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.

19. Ved stemmelighed i bestyrelsen, kan bestyrelsen prøve sagen ved generalforsamlingen, hvis den anses for betydningsfuld nok.

20. Kontingentet kan ændres ved en flertalsafgørelse på den ordinære generalforsamling.

21. Bestyrelses medlemmer og instruktører i KSA yder frivilligt og ulønnet arbejde. KSA kan støtte medlemmer i foreningen ift. træningslejre, graduering, effekter o.lign. Beslutning om støtte ligger hos bestyrelsen.

 

Æresmedlemmer

22. Medlemmer og bestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til generalforsamlingen.

23. KSA optager æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har fuld stemmeret.

 

Økonomi

24. Ved opløsning af KSA vil eventuelle økonomiske midler tilfalde et almennyttigt formål i Slagelse kommune.

25. Bestyrelsen har bemyndigelse til at disponere over klubbens økonomiske midler op til kr. 10.000. Ved større udskrivninger skal generalforsamling godkende udskrivningen.

26. KSA’s regnskabsår følger kalenderåret. (1. Januar til 31. December) Regnskabet føres af kassereren og revideres af revisoren. Regnskabet bliver løbende fremlagt på bestyrelsesmøder og på den årlige generalforsamling. Revideret regnskab fremlægges for bestyrelsen minimum 14 dage før generalforsamlingen.

27. KSA’s medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene kontingentforeningen hæfter med dens respektive økonomiske midler.

28. Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over KSA`s økonomiske midler. F.eks. betaling af fremmede instruktører, gaver, præmier, budoeffekter etc. Anvendelse af økonomiske midler skal godkendes af bestyrelsen. Alt køb og salg går gennem kassereren. Alle dispositioner over kr. 10.000,- skal godkendes af den samlede bestyrelse.

 

Copyright KSA @ All Rights Reserved 2019

Webdesign Agustina